Rekrutacja 2018/2019

logo lo horyzontalne 1.jpg


Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019
do Liceum Ogólnokształcącego EDUKACJA w Bielsku-Białej

– procedura krok po kroku :)

WAŻNE! Liceum Ogólnokształcące EDUKACJA nie figuruje w systemie elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych. Aby zapisać się do naszej szkoły i rozpocząć naukę w roku szkolnym 2018/2019 należy przejść poniższe etapy procesu rekrutacji.

1. Każdy kandydat na profil medialny i informatyczny w Liceum Ogólnokształcącym EDUKACJA rozpoczyna proces rekrutacji od obowiązkowej rozmowy wstępnej, która odbywa się w siedzibie Liceum. Termin rozmowy można ustalić telefonicznie dzwoniąc pod numer: 33 822 80 58 lub 513 097 904. Rozmowy będą przeprowadzane od 04.04.2018 do 22.06.2018 r., od poniedziałku do soboty w godzinach ustalonych indywidualnie z kandydatem/rodzicem kandydata. Podczas spotkania kandydatowi może towarzyszyć rodzic/opiekun prawny.
W uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły, rozmowa wstępna może zostać przeprowadzona w innym terminie.

2. Na rozmowę wstępną kandydaci przygotowują list motywacyjny adresowany do Dyrekcji Szkoły, w którym opisują swoje zainteresowania, osiągnięcia, przedstawiają powody, dla których chcą się uczyć w Liceum Ogólnokształcącym EDUKACJA. Z listem motywacyjnym zgłaszają się na rozmowę wstępną.

3. Na zakończenie rozmowy wstępnej kandydat zostaje poinformowany, czy pozytywnie przeszedł rozmowę i czy może złożyć dokumenty na wybrany przez siebie profil w Liceum Ogólnokształcącym EDUKACJA.

4. Po pozytywnie zakończonej rozmowie wstępnej kandydat składa w Szkole wypełniony kwestionariusz osobowy podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych. Złożenie formularza może nastąpić w dniu rozmowy wstępnej lub w terminie późniejszym, jednak nie później niż do 22.06.2018 r.

5. Oprócz kwestionariusza osobowego kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Szkoły, najpóźniej do 29.06.2018 r., 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie), dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100,00 zł na rachunek bankowy Centrum EDUKACJA nr 42 1050 1070 1000 0092 0056 3428, oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia z OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego, aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – jeśli kandydat je posiada.
Istnieje możliwość dokonania wpłaty wpisowego w kasie Szkoły w dniu składania kwestionariusza osobowego.

Po terminowym dopełnieniu wszystkich formalności kandydat zostaje przyjęty do Liceum Ogólnokształcącego EDUKACJA, w którym rozpocznie naukę w dniu 3. września 2018 r.

DO POBRANIA

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZNIA
„EDUKACJA” LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
ROK SZKOLNY 2018/2019logo lo horyzontalne 1.jpg


REGULAMIN REKRUTACJI
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
do Liceum Ogólnokształcącego EDUKACJA w Bielsku-Białej

§1

1. Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego EDUKACJA przygotowują list motywacyjny kierowany do Dyrekcji Szkoły, w którym opisują swoje zainteresowania, osiągnięcia, przedstawiają powody, dla których chcą się uczyć w Liceum Ogólnokształcącym EDUKACJA i z tym dokumentem zgłaszają się na rozmowę wstępnej. Termin rozmowy wstępnej ustalany jest indywidualnie z każdym kandydatem pod numerem telefonu: 33 822 80 58, kom. 513 097 904 w godzinach pracy Szkoły.
2. Rozmowy wstępne prowadzone są w okresie od 04.04.2018 r. do 22.06.2018 r. Istnieje możliwość odbycia rozmowy wstępnej w innym terminie po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły.
3. Po pozytywnie zakończonej rozmowie, najpóźniej do dnia 22.06.2018 r., kandydaci składają w Szkole wypełniony kwestionariusz osobowy z podpisem rodziców lub opiekunów prawnych.
4. Kandydaci, najpóźniej do dnia 29.06.2018 r., składają w Szkole dodatkowo następujące dokumenty:
-  podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych kwestionariusz osobowy,
-   oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
-   oryginał zaświadczenia z OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
- 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie),
- aktualne orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeśli kandydat je posiada),
-  potwierdzenie wpłaty wpisowego w wysokości 100,00 zł na rachunek bankowy Centrum EDUKACJA nr 42 1050 1070 1000 0092 0056 3428. Istnieje możliwość dokonania wpłaty w kasie Szkoły.
Przy składaniu dokumentów ucznia do Liceum Ogólnokształcącego EDUKACJA wymagany jest do wglądu dowód osobisty przynajmniej jednego z rodziców (opiekunów) ucznia.

§ 2

1. Warunkiem przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego EDUKACJA jest:
- średnia minimum 4,0 z przedmiotów podstawowych (język polski, język angielski, matematyka) na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz przynajmniej bardzo dobra ocena z zachowania,
- pozytywny wynik rozmowy wstępnej z przedstawicielem Szkoły (dyrektor lub z-ca dyrektora).
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Dyrekcji Szkoły, do Liceum może zostać przyjęty uczeń ze średnią niższą niż 4,0 z przedmiotów podstawowych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

§3

1. Wpisowe do szkoły wynosi 100 zł (opłata jednorazowa). Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku nie podpisania umowy o naukę z powodów leżących po stronie kandydata. Wpisowe podlega zwrotowi w przypadku nie podpisania umowy o naukę z powodów leżących po stronie szkoły.
2. Wpisowe należy wpłacić na rachunek bankowy Centrum EDUKACJA: 42 1050 1070 1000 0092 0056 3428 przed złożeniem wypełnionego kwestionariusza osobowego. W tytule przelewu należy wpisać słowo: "wpisowe" oraz podać imię i nazwisko kandydata. Istnieje możliwość dokonania wpłaty wpisowego w kasie Szkoły.

§ 4

1. Opłata miesięczna za naukę (czesne) wynosi 300,00 zł i płatna jest przelewem na rachunek bankowy Centrum EDUKACJA nr 42 1050 1070 1000 0092 0056 3428 do 5. dnia każdego miesiąca. Za nieterminowe opłaty naliczane będą odsetki ustawowe.
2. Od drugiego semestru roku szkolnego 2018/19 wysokość czesnego może zostać obniżona do kwoty 1,00 zł po uzyskaniu przez ucznia średniej ocen co najmniej 4,7 lub do kwoty 150,00 zł przy średniej 4,69 - 4,60.
3. Obniżenie wysokości czesnego ustalane jest po każdym semestrze.
4. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku. W klasie trzeciej czesne płatne jest do czerwca włącznie.

§ 5

Po terminowym dopełnieniu wszystkich formalności kandydat zostaje przyjęty do Liceum Ogólnokształcącego EDUKACJA, w którym rozpoczyna naukę w dniu 3. września 2018 r.

EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED