KURS NA WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU 2019

KURS NA WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU 2019.png
KURS NA WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU

Zapraszamy na kolejną edycję kursu na wychowawcę wypoczynku. Ukończenie kursu upoważnia do sprawowania opieki nad uczestnikami kolonii, obozów i zimowisk dla dzieci i młodzieży.  

Każdy uczestnik kursu, po zdaniu egzaminu, otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu potwierdzające uzyskane kwalifikacje.

Długość kursu: 36 godz. lekcyjnych
Termin kursu: 11.05-18.05.2019 (z wyłączeniem 12.05.2019)
11.05.2019 - godz. 13.30-16.45
13.05.2019 - godz. 15.00-20.00
14.05.2019 - godz. 15.00-20.00
15.05.2019 - godz. 15.00-20.00
16.05.2019 - godz. 15.00-20.00
17.05.2019 - godz. 15.00-19.10
18.05.2019 - godz. 9.00-15.30 (w tym egzamin końcowy)
(Organizator zastrzega możliwość zmiany godzin kursu.)

Miejsce kursu: Centrum EDUKACJA, ul. 3 Maja 31, Bielsko-Biała
Koszt udziału w kursie: 330 zł/os.
(Opłata obejmuje napoje dla uczestników kursu.)

Warunkiem organizacji kursu jest zgłoszenie się minimum 10 zainteresowanych osób.

Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która:
1. spełnia warunek, o którym mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jest niekaralna),
2. ukończyła 18 lat,
3. posiada wykształcenie co najmniej średnie,
4. ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku.

Obowiązek ukończenia kursu na wychowawcę wypoczynku nie dotyczy nauczycieli, instruktorów harcerskich w stopniu co njamniej przewodnika, przodowników turystyki kwalifikowanej, instruktorów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz trenerów i instruktorów sportu.

Zgłoszenia udziału w kursie wychowawców wypoczynku:
Kandydaci na kurs na wychowawcę wypoczynku zobowiązani są wypełnić i odesłać na adres e-mail: biuro@centrumedukacja.pl skan wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz wpłacić należność za udział w kursie w kwocie 330 zł. na rachunek bankowy Centrum EDUKACJA nr 42 1050 1070 1000 0092 0056 3428 przed dniem rozpoczęcia kursu. Oryginał formularza należy dostarczyć do Centrum EDUKACJA w dniu rozpoczęcia kursu.

W przypadku niezorganizowania kursu z powodu braku wymaganej minimalnej liczby uczestników, dokonane na powyższe konto wpłaty za udział w kursie zostaną w całości zwrócone. 

wykrzyknik-w-kole_318-9577.jpg
Komunikat Kuratorium Oświaty w sprawie organizowania kursów e-learningowych na kierowników i wychowawców wypoczynku

"W związku ze zmianą rozporządzenia z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 2015 r. poz. 109), od dnia 30 stycznia 2015 r. Śląski Kurator Oświaty nie wydaje zgody na organizowanie kursów na wychowawców i kierowników wypoczynku realizowanych w formie e-learningowej.

Wszystkie firmy i placówki organizujące w formie e-learningowej ww. kursy działają niezgodnie z obowiązującymi przepisami !" 

EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED