KURS NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU 2019

KURS NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU 2019.png

KURS NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kurs kierownika wypoczynku. Ukończenie kursu upoważnia do prowadzenia różnych form wypoczynku. 

Każdy uczestnik kursu, po zdaniu egzaminu, otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu potwierdzające uzyskane kwalifikacje.

Długość kursu: 10 h lekcyjnych
Miejsce realizacji kursu: Centrum EDUKACJA, ul. 3 Maja 31, Bielsko-Biała
Termin kursu: 11.05.2019 r. (sobota), godz. 8.00-18.00 (zajęcia + egzamin końcowy)
Opłata za udział w kursie: 220 zł/os.
(Opłata obejmuje napoje dla uczestników kursu.)

Warunkiem organizacji kursu jest zgłoszenie się minimum 10 zainteresowanych osób.

Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która:
1. spełnia warunek, o którym mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jest niekaralna),
2. ukończyła 18 lat,
3. posiada wykształcenie co najmniej średnie,
4. 
posiada co najmniej trzyletni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej,
5. ukończyła kurs kierownika wypoczynku.

Z obowiązku ukończenia kursu na kierownika wypoczynku zwolnione są osoby zajmujące stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz czynni instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej podharcmistrza. Warunek posiadania co najmniej trzyletniego stażu pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej nie dotyczy nauczycieli oraz czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza. Warunek posiadania wykształcenia co najmniej średniego nie dotyczy czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję kierownika w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie.

Zgłoszenia udziału w kursie kierowników wypoczynku:
Kandydaci na kurs na kierownika wypoczynku zobowiązani są wypełnić i odesłać na adres e-mail: biuro@centrumedukacja.pl skan wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz wpłacić należność za udział w kursie w kwocie 220 zł. na rachunek bankowy Centrum EDUKACJA nr 42 1050 1070 1000 0092 0056 3428 przed dniem rozpoczęcia kursu. Oryginał formularza należy dostarczyć do Centrum EDUKACJA w dniu rozpoczęcia kursu.

W przypadku niezorganizowania kursu z powodu braku wymaganej minimalnej liczby uczestników, dokonane na powyższe konto wpłaty za udział w kursie zostaną w całości zwrócone.

wykrzyknik-w-kole_318-9577.jpg
Komunikat Kuratorium Oświaty w sprawie organizowania kursów e-learningowych na kierowników i wychowawców wypoczynku

"W związku ze zmianą rozporządzenia z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 2015 r. poz. 109), od dnia 30 stycznia 2015 r. Śląski Kurator Oświaty nie wydaje zgody na organizowanie kursów na wychowawców i kierowników wypoczynku realizowanych w formie e-learningowej.

Wszystkie firmy i placówki organizujące w formie e-learningowej ww. kursy działają niezgodnie z obowiązującymi przepisami!"

Komunikat ukazał się na stronie Śląskiego Kuratorium Oświaty w dniu 08.09.2015 r.
Żródło: http://kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=291&news=6145&number=1

EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED